Strategije i planovi razvoja

Dana 22. rujna 2022. godine Općinsko vijeće Općine Ravna Gora donijelo je Zaključak o prihvaćanju Plana razvoja Gorskog kotara za razdoblje 2022. – 2027. godine, a isti se nalaze u prilogu.

Općina Ravna Gora krenula je u izradu Strategije razvoja Općine Ravna Gora za razdoblje 2015. – 2020…

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te Zaključka Općinskog načelnika o utvrđivanju Nacrta Strategije razvoja Općine Ravna Gora za razdoblje od 2015. do 2020. godine za javnu raspravu (klasa: 302-02/15-01/1, urbroj: 2112/07-03-16-12 od 23. ožujka 2016. godine) Općinski načelnik Općine Ravna Gora objavljuje JAVNU RASPRAVU o Nacrtu Strategije razvoja Općine Ravna Gora za razdoblje od 2015. do 2020. godine  I. Otvara se javna rasprava o Nacrtu Strategije razvoja Općine Ravna Gora za razdoblje od 2015. do 2020. godine u trajanju od deset (10) dana. II. 1. Javni uvid u Nacrt Strategije razvoja Općine Ravna Gora za razdoblje od 2015. do 2020. godine započet će dana 1. travnja 2016. godine i trajat će do 11. travnja 2016. godine. 2.  Nacrt Strategije razvoja Općine Ravna Gora za razdoblje od 2015. do 2020. godine bit

Strateški razvojni program Općine Ravna Gora za razdoblje od 2015. do 2020. godine (skraćeno: Strategija razvoja Općine Ravna Gora 2015. – 2020.) predstavlja ključni razvojni dokument i relevantnu podlogu za planiranje budućeg razvoja, strateških projekata i programa za razdoblje od 2015. do 2020. godine.

4/4
Skip to content