Strategije i planovi razvoja

Dana 22. rujna 2022. godine Općinsko vijeće Općine Ravna Gora donijelo je Zaključak o prihvaćanju Plana razvoja Gorskog kotara za razdoblje 2022. – 2027. godine, a isti se nalaze u prilogu.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te Zaključka Općinskog načelnika o utvrđivanju Nacrta Strategije razvoja Općine Ravna Gora za razdoblje od 2015. do 2020. godine za javnu raspravu (klasa: 302-02/15-01/1, urbroj: 2112/07-03-16-12 od 23. ožujka 2016. godine) Općinski načelnik Općine Ravna Gora objavljuje JAVNU RASPRAVU o Nacrtu Strategije razvoja Općine Ravna Gora za razdoblje od 2015. do 2020. godine  I. Otvara se javna rasprava o Nacrtu Strategije razvoja Općine Ravna Gora za razdoblje od 2015. do 2020. godine u trajanju od deset (10) dana. II. 1. Javni uvid u Nacrt Strategije razvoja Općine Ravna Gora za razdoblje od 2015. do 2020. godine započet će dana 1. travnja 2016. godine i trajat će do 11. travnja 2016. godine. 2.  Nacrt Strategije razvoja Općine Ravna Gora za razdoblje od 2015. do 2020. godine bit

Općina Ravna Gora krenula je u izradu Strategije razvoja Općine Ravna Gora za razdoblje 2015. – 2020…

Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Ravna Gora za razdoblje od 2019. do 2025. godine

Strateški razvojni program Općine Ravna Gora za razdoblje od 2015. do 2020. godine (skraćeno: Strategija razvoja Općine Ravna Gora 2015. – 2020.) predstavlja ključni razvojni dokument i relevantnu podlogu za planiranje budućeg razvoja, strateških projekata i programa za razdoblje od 2015. do 2020. godine.

5/5
Skip to content