Turmin d.o.o. – Javna nabava

Plan nabave Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16 i 114/22 ), Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave trgovačkog Društva Turmin d.o.o. i Financijskog plana za 2024. godinu direktor Društva donosi: Plan nabave za 2024. godinu Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22) te članka 19. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Turmin d.o.o., direktor Društva je dana 23. studenog 2023. godine, donio: Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

1/1
Skip to content