Komunalna infrastruktura

Na temelju članka 69. stavak 4. Zakona o šumama („Narodne novine“ broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20 i 101/23) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora („Službene novine Općine Ravna Gora“ broj 2/18, 10/18, 2/20, 2/21 i 13/21), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora donijelo je PROGRAM utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu koji se nalazi u prilogu

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora („Službene novine Općine Ravna Gora“ broj 2/18, 10/18, 2/20, 2/21 i 13/21), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora donijelo je PROGRAM građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu koji se nalazi u prilogu

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora („Službene novine Općine Ravna Gora“ broj 2/18, 10/18, 2/20, 2/21 i 13/21), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora donijelo je PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu koji se nalazi u prilogu

Na temelju članka 69. stavak 4. Zakona o šumama („Narodne novine“ broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora („Službene novine Općine Ravna Gora“ broj 2/18, 10/18, 2/20, 2/21 i 13/21), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora donijelo je PROGRAM utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu koji se nalazi u prilogu

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora („Službene novine Općine Ravna Gora“ broj 2/18, 10/18, 2/20, 2/21 i 13/21), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora donijelo je PROGRAM građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu koji se nalazi u prilogu

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora („Službene novine Općine Ravna Gora“ broj 2/18, 10/18, 2/20, 2/21 i 13/21), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora donijelo je PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu koji se nalazi u prilogu

Sukladno odredbi članka 63. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18 i 110/18) jedinice lokalne samouprave ustrojavaju i vode evidenciju komunalne infrastrukture. U prilogu se nalazi EVIDENCIJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE RAVNA GORA

Na temelju članka 33. st. 14. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora („Službene novine Općine Ravna Gora“, broj 2/18, 10/18 i 2/20), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora na sjednici održanoj 3. prosinca 2020. godine, donijelo je PROGRAM Gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu

8/8
Skip to content