Komunalna infrastruktura

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora („Službene novine Općine Ravna Gora“ broj 2/18, 10/18, 2/20, 2/21 i 13/21), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora donijelo je PROGRAM građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu koji se nalazi u prilogu

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora („Službene novine Općine Ravna Gora“ broj 2/18, 10/18, 2/20, 2/21 i 13/21), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora donijelo je PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu koji se nalazi u prilogu

Na temelju članka 69. stavak 4. Zakona o šumama („Narodne novine“ broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora („Službene novine Općine Ravna Gora“ broj 2/18, 10/18, 2/20, 2/21 i 13/21), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora donijelo je PROGRAM utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu koji se nalazi u prilogu

Na temelju članka 33. st. 14. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora („Službene novine Općine Ravna Gora“, broj 2/18, 10/18 i 2/20), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora na sjednici održanoj 3. prosinca 2020. godine, donijelo je PROGRAM Gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu

Sukladno odredbi članka 63. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18 i 110/18) jedinice lokalne samouprave ustrojavaju i vode evidenciju komunalne infrastrukture. U prilogu se nalazi EVIDENCIJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE RAVNA GORA

5/5
Skip to content