Objava JAVNE RASPRAVE o Nacrtu Strategije razvoja Općine Ravna Gora za razdoblje od 2015. do 2020. godine

Objava JAVNE RASPRAVE o Nacrtu Strategije razvoja Općine Ravna Gora za razdoblje od 2015. do 2020. godine

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te Zaključka Općinskog načelnika o utvrđivanju Nacrta Strategije razvoja Općine Ravna Gora za razdoblje od 2015. do 2020. godine za javnu raspravu (klasa: 302-02/15-01/1, urbroj: 2112/07-03-16-12 od 23. ožujka 2016. godine) Općinski načelnik Općine Ravna Gora objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Nacrtu Strategije razvoja Općine Ravna Gora za razdoblje od 2015. do 2020. godine 

I.

Otvara se javna rasprava o Nacrtu Strategije razvoja Općine Ravna Gora za razdoblje od 2015. do 2020. godine u trajanju od deset (10) dana.

II.

1. Javni uvid u Nacrt Strategije razvoja Općine Ravna Gora za razdoblje od 2015. do 2020. godine započet će dana 1. travnja 2016. godine i trajat će do 11. travnja 2016. godine.

2.  Nacrt Strategije razvoja Općine Ravna Gora za razdoblje od 2015. do 2020. godine bit će dostupan uvidu svih zainteresiranih radnim danom od 8,00 do 14,00 sati u Odsjeku za opće poslove Općine Ravna Gora u Ravnoj Gori, Ul. I. G. Kovačića 177. Isti će biti objavljen i na mrežnoj stranici Općine Ravna Gora (www.ravnagora.hr).

4.   Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da sudjeluju u javnoj raspravi  te da u tijeku javnog uvida i javnog izlaganja daju primjedbe i prijedloge na Nacrt Strategije.

5.  Sudionici u javnoj raspravi imaju pravo pristupa na javni uvid u Nacrt Strategije te mogu postavljati pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje.
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Nacrt Strategije razvoja Općine Ravna Gora za razdoblje od 2015. do 2020. godine mogu se dati upisom u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja te u pisanom obliku i to:
    –  upisom u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na mjestu izlaganja Nacrta Strategije,
    –  neposrednom predajom u pisarnicu Općine Ravna Gora,
    –  poštom na adresu Općine Ravna Gora do kraja trajanja javne rasprave, zaključno s datumom 11. travnja 2016. godine.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se razmatrati niti uzimati u obzir.

6. Javno izlaganje od strane stručnih izrađivača Nacrta Strategije razvoja Općine Ravna Gora za razdoblje od 2015. do 2020. godine održat će se 5. travnja 2016. godine (utorak) u višenamjenskoj dvorani SPC „Goranka“ Ravna Gora u Ravnoj Gori, Ul. I. G. Kovačića 174, I. kat s početkom u 17,00 sati. 

 

Skip to content