Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora

Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora

Jedinstveni upravni odjel u okviru svoje nadležnosti priprema prijedloge odluka i drugih akata, neposredno izvršava opće i pojedinačne akte koje donose Općinsko vijeće i Općinski načelnik, prati stanja u upravnim područjima za koje je osnovan, rješava u upravnim stvarima, nadzire provođenje općih akata, poduzima mjere za koje je ovlašten općim aktima, te obavlja i druge poslove sukladno zakonu i drugim aktima Općine.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik. Službenik za obavljanje poslova pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ravna Gora je Ivana Radočaj, mag.oec.

Jedinstveni upravni odjel ima svoje odsjeke kao unutarnje ustrojstvene jedinice, i to:

  • Odsjek za opće poslove
  • Odsjek za proračun i financije
  • Odsjek za komunalni sustav

Odsjekom upravlja voditelj odsjeka, koji organizira i usklađuje rad odsjeka.

Skip to content