U tijeku je izrada Trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora

U tijeku je izrada Trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora

Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13), Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora – Odsjek za komunalni sustav obavještava javnost da je Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 26. studenog 2015. godine, donijelo Odluku o izradi trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora. Odluka je objavljena u „Službenim novinama Općine Ravna Gora“, broj 1/2015.

Osnovu za pokretanje III. izmjena i dopuna Plana čini :

–    redefiniranje uvjeta izgradnje unutar izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske namjene – poslovne za zonu K – poslovna namjena, postojeća zona prerađivačke proizvodnje uz središnje naselje (ukupna površina 25,99 ha, od toga izgrađeno 13,11 ha)

–    omogućavanje gradnje objekta za predškolsko obrazovanje (vrtića) u središnjem naselju Ravna Gora (N11) unutar površine javne i društvene namjene oznake D4b,

a sve u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13), Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“, broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04) te Prostornim planom Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 32/13).

Skip to content