Treće izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora – grafički dio

Treće izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora – grafički dio

Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 12. svibnja 2016. godine, donijelo je Odluku o donošenju Trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora.

U prilogu se nalaze sljedeći grafički prilozi vezani uz Treće izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora:

1. Korištenje i namjena površina

3.a. Uvjeti za korištenje i zaštitu (Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora)

3.b. Uvjeti za korištenje i uređenje (Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora)

4.3. Građevinska područja naselja – 4/3

4.4. Građevinska područja naselja – 4/4

4.5. Građevinska područja naselja – 4/5

 

Skip to content