Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15 – u daljnjem tekstu: Zakon) donesen je 1995. godine i do danas je mijenjan osamnaest puta, od toga šest puta drugim zakonima. Stoga je u poslovima komunalnog gospodarstva otežana primjena tog Zakona.

Odredbom članka 130. stavkom 1. novog Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 68/18), propisano je da će jedinice lokalne samouprave donijeti odluku o komunalnoj naknadi iz članka. 95. stavka 1. Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona. Na temelju odredbe članka 95. stavka 1. Zakona, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnoj naknadi kojom se određuju područja zona u jedinici lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada, koeficijent zone (Kz) za pojedine zone u jedinici lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada, koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada, rok plaćanja komunalne naknade, nekretnine važne za jedinicu lokalne samouprave koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade i opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.

Sukladno gore navedenom, Općina Ravna Gora dužna je donijeti Odluku o komunalnoj naknadi (u daljnjem tekstu: Odluka) radi usklađivanja sa novim Zakonom koji je stupio na snagu 04. kolovoza 2018. godine.

U novi tekst Odluke dijelom se prenosi tekst postojeće Odluke o komunalnoj naknadi koji prestaje važiti, ali kojom se uvažavaju odredbe novog Zakona.

Da podsjetimo, komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture.

Komunalna naknada je prihod proračuna jedinice lokalne samouprave koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, a može se na temelju odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

Javno savjetovanje otvoreno je od 24. listopada 2018. do 8. studenog 2018. godine, odnosno u trajanju kraćem od 30 dana, obzirom da su u tijeku pripreme na izradi prijedloga Proračuna Općine Ravna Gora za 2019. te projekcije za 2020. i 2021. godinu te se predlaže kraći rok trajanja savjetovanja.

Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe da dostave svoje prijedloge i mišljenja o prijedlogu Odluke o komunalnoj naknadi putem priloženog obrasca na mail: info@ravnagora.hr do 8. studenog 2018. godine.

Skip to content