PROČIŠĆENI ELABORAT Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora nakon III. Izmjena i dopuna Prostornog plana – GRAFIČKI DIO

PROČIŠĆENI ELABORAT Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora nakon III. Izmjena i dopuna Prostornog plana – GRAFIČKI DIO

Na temelju članka 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora objavilo je 
 
PROČIŠĆENI ELABORAT Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora

(nakon III. izmjena i dopuna Prostornog plana)
 
Isti je objavljen u „Službenim novinama Općine Ravna Gora“, broj 4/2016.

U prilogu se nalazi GRAFIČKI DIO pročišćenog elaborata Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora nakon III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora: 
 

1. Korištenje i namjena površina
2.a. Infrastrukturni sustavi i mreže – Energetski sustav
2.b. Infrastrukturni sustavi i mreže – Vodnogospodarski sustav
2.c. Infrastrukturni sustavi i mreže – Pošta i telekomunikacije
3.a. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – Uvjeti za korištenje i zaštitu
3.b. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – Uvjeti za korištenje i uređenje
4.1. Građevinska područja naselja – 4/1
4.2. Građevinska područja naselja – 4/2
4.3. Građevinska područja naselja – 4/3
4.4. Građevinska područja naselja – 4/4
4.5. Građevinska područja naselja – 4/5
4.6. Građevinska područja naselja – 4/6

 

Skip to content