PROČIŠĆENI ELABORAT Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora – GRAFIČKI DIO

PROČIŠĆENI ELABORAT Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora – GRAFIČKI DIO

Na temelju članka 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora objavilo je

 

PROČIŠĆENI ELABORAT Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora

Isti je objavljen u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije“, broj 14/15.

U prilogu se nalazi grafički dio PROČIŠĆENOG ELABORATA Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora:

1. Korištenje i namjena površina

2.a. Infrastrukturni sustavi i mreže – Energetski sustav

2.b. Infrastrukturni sustavi i mreže – Vodnogospodarski sustav

2.c. Infrastrukturni sustavi i mreže – Pošta i telekomunikacije

3.a. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – Uvjeti za korištenje i zaštitu

3.b. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – Uvjeti za korištenje i uređenje

4.1. Građevinska područja naselja – 4/1

4.2. Građevinska područja naselja – 4/2

4.3. Građevinska područja naselja – 4/3

4.4. Građevinska područja naselja – 4/4

4.5. Građevinska područja naselja – 4/5

4.6. Građevinska područja naselja – 4/6

 

Skip to content