PRIJAVE za UPIS djece u Dječji vrtić “Snješko” – pedagoška godina 2020./2021.

PRIJAVE za UPIS djece u Dječji vrtić “Snješko” – pedagoška godina 2020./2021.

 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Snješko“ dana 10. rujna 2020. godine donijelo je Odluku o izvanrednom upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić „Snješko“ za pedagošku 2020./2021. godinu.

Na temelju navedene Odluke Dječji vrtić „Snješko“ objavio je 

 

N A T J E Č A J  

za upis djece  u Dječji vrtić „Snješko“ za pedagošku 2020./2021. godinu

 

Prijave na predmetni Natječaj bit će moguće u razdoblju 

od 11. rujna 2020. godine (petak) do 17. rujna 2020. godine (četvrtak) 

u periodu od 13:00 h do 15:30 h, 

 

neovisno je li riječ o podnošenju zahtjeva za nastavak korištenja usluga (odnosi se na dosadašnje korisnike usluga) ili zahtjeva za upis djece (odnosi se na prijave dostavljene prvi puta).

 

Popis dokumentacije za prijavu djeteta u vrtić ili za nastavak korištenja usluga naveden je u tekstu Natječaja za upis djece u Dječji vrtić „Snješko“ za pedagošku 2020./2021. godinu, koji se nalazi u prilogu.

 

Prijave na predmetni Natječaj moguće je dostaviti na jedan od sljedećih načina:

 

 osobno u prostorijama Dječjeg vrtića „Snješko“ na adresi Ivana Mažuranića 20A, Ravna Gora (u gore navedenim terminima) ili

 elektroničkim putem na e-mail adresu: dv.snjesko.rg@gmail.com (zaključno do četvrtka, 17. rujna 2020. godina, do 15,30 h).

 

Napomena:

Obrazac Zahtjeva za nastavak korištenja usluga u Dječjem vrtiću „Snješko", kao i obrazac prijave za upis djeteta u  vrtić, moguće je osobno preuzeti u prostorijama Dječjeg vrtića ili preuzeti sa službene mrežne stranice Općine Ravna Gora ili službene mrežne stranice Dječjeg vrtića „Snješko“.

 

Rezultati Natječaja (Lista reda prvenstva) bit će objavljeni na oglasnoj ploči u zgradi Dječjeg vrtića te na mrežnoj stranici Općine Ravna Gora najkasnije do 18. rujna 2020. godine.

 

Dječji vrtić „Snješko“ nudit će svojim korisnicima sljedeće vrste programa:

 

a) REDOVITI CJELODNEVNI PROGRAM U JASLIČKOJ GRUPI 

(za djecu od navršene 1. godine života; u pravilu se upisuju djeca koja do 31. 8. tekuće kalendarske godine navrše 1 godinu života)

b) REDOVITI POLUDNEVNI PROGRAM U JASLIČKOJ GRUPI 

(za djecu od navršene 1. godine života, u pravilu se upisuju djeca koja do 31. 8. tekuće kalendarske godine navrše 1 godinu života)

c) REDOVITI CJELODNEVNI PROGRAM U VRTIĆKIM GRUPAMA

(za djecu od navršene 3. godine života; u pravilu se upisuju djeca koja do 31. 8. tekuće kalendarske godine navrše 3 godine života)

d) REDOVITI POLUDNEVNI PROGRAM U VRTIĆKIM GRUPAMA

(za djecu od navršene 3. godine života; u pravilu se upisuju djeca koja do 31. 8. tekuće kalendarske godine navrše 3 godine života)

 

Nominalni iznos cijene usluge Dječjeg vrtića „Snješko“ kojeg će plaćati roditelji za pedagošku 2020./2021. godinu iznosit će:

– za 10-satni redoviti program: 780,00 kuna mjesečno

– za 6-satni program: 650,00 kuna mjesečno,

neovisno je li riječ o jasličkoj ili vrtićkoj grupi.

Razlika do iznosa mjesečne ekonomska cijene smještaja djeteta u vrtić  (koja iznosi 2.800,00 kuna po djetetu, a obuhvaća rashode definirane Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe i stvarne rashode provedbe svakog pojedinog programa) financirat će se sredstvima Proračuna Općine Ravna Gora. 

 

Više informacija o upisu djece u Dječji vrtić „Snješko“ te cijeni smještaja u isti dostupno je u dokumentaciji koja se nalazi u prilogu:

 

1. Odluka o izvanrednom upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić „Snješko“ za pedagošku 2020./2021. godinu

2. Natječaj za upis djece  u Dječji vrtić „Snješko“ za pedagošku 2020./2021. godinu

3. Obrazac Zahtjeva za nastavak korištenja usluga u Dječjem vrtiću „Snješko"

4. Obrazac prijave za upis djeteta u  Dječji vrtić „Snješko“

5. Odluka o ekonomskoj cijeni Dječjeg vrtića „Snješko“

 

Skip to content