Postupak strateške procjene utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora

Postupak strateške procjene utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora

 

Općina Ravna Gora je, kao nositelj izrade IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora, donijela Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora, čime započinje postupak strateške procjene utjecaja IV. Izmjene i dopune Plana na okoliš. 

U Odluci su navedeni razlozi za donošenje, ciljevi, programska polazišta te obuhvat IV. Izmjene i dopune Plana.

 

Stratešku procjenu utjecaja na okoliš provodi Općina Ravna Gora u suradnji s Upravnim odjelom za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije.  

 

Za IV. Izmjene i dopune Plana proveden je postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu te je sukladno Mišljenju Primorsko – goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša (KLASA: 351-01/19-04/71; URBROJ: 2170/1-03-08/6-19-6  od 19. prosinca 2019. godine) za IV. Izmjene i dopune prostornog plana potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

U sklopu postupka određivanja sadržaja strateške studije, a sukladno člancima 7. i 8. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/2017), Općina Ravna Gora dužna je od tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima pribaviti mišljenje o sadržaju i razini obuhvata podataka koji se moraju obraditi u strateškoj studiji, vezano na područje iz djelokruga toga tijela i/ili osoba.

 

Nakon prikupljenih mišljenja i provedene javne rasprave o sadržaju strateške studije, Načelnik Općine Ravna Gora sukladno člancima 10. i 11. Uredbe donijet će Odluku o sadržaju strateške studije o čemu će informirati javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Skip to content