Postupak podnošenja PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

Postupak podnošenja PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“, broj 73/97 i 174/04), Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine“, broj 96/98) te Odluci Župana Primorsko – goranske županije o proglašenju elementarne nepogode za sve jedinice lokalne samouprave sa područja Gorskog kotara u Primorsko-goranskoj županiji (KLASA: 810-05/14-02/2, URBROJ: 2170/1-04/2-14-2 od 4. veljače 2014. godine), Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Ravna Gora

O B A V J E Š T A V A

mještane o postupku podnošenja

PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

A. NAČIN PRIJAVE ŠTETE

Dužnost je svake fizičke i pravne osobe prijaviti štetu u skladu sa člankom 28. stavak 1. i 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda.

Šteta se prijavljuje na obrascu EN-P „Prijava štete od elementarne nepogode“ koji se može preuzeti na službenoj web stranici Općine Ravna Gora (www.ravnagora.hr) ili osobno u prostorijama Općine Ravna Gora, Odsjek za opće poslove (I. G. Kovačića  177, soba br. 8).

Prijavu štete na imovini fizičkih osoba potpisuje prijavitelj (vlasnik ili korisnik imovine, član obitelji ili član stručnog povjerenstva). Šteta se procjenjuje u cjelini za svako domaćinstvo.

Prijavu štete na imovini pravnih osoba potpisuju odgovorna osoba i predsjednik stručnog povjerenstva pravne osobe.

Pravne osobe uz prijavu podnose:

a) izvještaj u kojem se navode okolnosti u kojima je šteta nastala te njene kratkoročne i dugoročne posljedice za pravnu osobu

b) iznos sredstava koja su dobivena ili se očekuju s naslova osiguranja imovine

c) fotodokumentaciju iz koje se može dobiti uvid u opseg počinjene štete

d) kopiju registracije tvrtke

e)dokumente kojima dokazuju pravo vlasništva ili korištenja na imovini pogođenoj nepogodom

f) izvorni primjerak dokumentacije s proračunom štete prema Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda.

Uz prijavu je potrebno priložiti posjedovni list i zemljišno knjižni izvadak za nekretninu za koju se prijavljuje šteta (može se podići u Odsjeku za komunalni sustav Općine Ravna Gora prilikom predaje prijave), kao i ugovor o zakupu ako se nekretninom raspolaže temeljem zakupa, odnosno ukoliko je šteta nastala na zakupljenom zemljištu.

U obrazac prijave štete na poljoprivrednim površinama obvezno navesti brojeve katastarskih čestica po katastarskim općinama, kulture zasijane na svakoj od tih čestica kao i površine tih čestica.

Posebno se naglašava da se podaci za voćke trebaju iskazati u broju stabala ili trsova, a ne hektara.

B. ROKOVI ZA PRIJAVLJIVANJE ŠTETE

Oštećeni štetu mogu prijaviti od 10. veljače do zaključno 25. veljače 2014. godine.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Obavještavaju se oštećeni da štete mogu prijaviti dostavljanjem ispunjenog obrasca EN-P i gore navedenih dokumenata Općinskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Ravna Gora, i to:

– neposrednom predajom u pisarnicu Općine Ravna Gora

– poštom na adresu: OPĆINA RAVNA GORA, Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, I. G. Kovačića 177, 51314 Ravna Gora

– e-mailom na adresu: info@ravnagora.hr.

Po primitku prijava Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Ravna Gora iste će obraditi i podnijeti izvješće o elementarnoj nepogodi Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.

Skip to content