Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš

Općina Ravna Gora pokrenula je postupak izrade IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora donošenjem Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora. Temeljem mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko – goranske županije, Općina provodi postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora. Stoga se u prilogu nalazi

O D L U K  A
 o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 
IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora,

donijeta od strane Općinskog načelnika Općine Ravna Gora

Skip to content