PONOVNA JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja vikend naselja „Kupjak“

PONOVNA JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja vikend naselja „Kupjak“

Na temelju članka 86. i 88. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), Općinski načelnik Općine Ravna Gora, dana 4. listopada 2013. godine, donio je zaključak o objavi

PONOVNE JAVNE RASPRAVE

o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja vikend naselja „Kupjak“

Skip to content