PLAN NABAVE Dječjeg vrtića “Snješko” za 2021. godinu

PLAN NABAVE Dječjeg vrtića “Snješko” za 2021. godinu

 

Planom nabave Dječjeg vrtića „Snješko“ za 2021. godinu određuje se nabava roba, radova i usluga (nabave male i velike vrijednosti), kao i jednostavne nabave za koju su sredstva planirana u Financijskom planu Dječjeg vrtića „Snješko“ Ravna Gora, a koja će se u 2021. godini provoditi prema odredbama Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16).

U Planu nabave za 2021. godinu navode se svi predmeti nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn, a isti se nalazi u prilogu.

Skip to content