Novosti

Općina Ravna Gora raspisuje NATJEČAJ br. 3-2023 za davanje u zakup poslovnog prostora i javne površine

Zima s bibliobusom u 2024. godini Raspored dolazaka bibliobusa vidljiv je na fotografiji u prilogu:

Na temelju članka 28. st. 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22), članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine“ broj 101/17 i 144/20) i članka 49. Statuta Općine Ravna Gora („Službene novine Općine Ravna Gora“ broj 2/18, 10/18, 2/20, 2/21 i 13/21) Općinski načelnik donio je PLAN NABAVE ZA 2024. GODINU Planom nabave obuhvaćena je nabava roba, radova i usluga u 2024. godini. Poveznica na objavljeni Plan nabave u EOJN RH: U prilogu se nalazi: Poveznica na objavljeni Plan nabave u EOJN RH

IMPRESUM ISSN: 1849-8949 IZDAVAČ: Općina Ravna Gora, I. G. Kovačića 177, Ravna Gora UREDNIŠTVO:Ivana Radočaj, službenik za obavljanje poslova pročelnika JUO Lidija Jovanović, voditeljica odsjeka za proračun i financije GLAVNI UREDNIK:Mišel Šćuka, dipl.ing., Općinski načelnik E-MAIL:info@ravnagora.hr WEB:www.ravnagora.hr TEL:051 829 450 IZLAZI:po potrebi Službene novine Općine Ravna Gora – broj 6/2024 Službene novine Općine Ravna Gora – broj 5/2024 Službene novine Općine Ravna Gora – broj 4/2024 Službene novine Općine Ravna Gora – broj 3/2024 Službene novine Općine Ravna Gora – broj 2/2024 Službene novine Općine Ravna Gora – broj 1/2024

Na temelju mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, KLASA: 351-01/23-04/74, URBROJ: 2170-03-08/5-23-5 od 11. prosinca 2023. godine, za izradu Urbanističkog plana uređenja (UPU 7) ugostiteljsko – turističke  zone T2 „Stari Laz“ utvrđena je obveza provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja (UPU 7) ugostiteljsko – turističke  zone T2 „Stari Laz“. Odluka

Zakoni: Zakon o trgovačkim društvima Zakon o fiskalnoj odgovornosti Opći akti: Odluka o osnivanju Društva Odluka o prijenosu prava građenja Odluke: Izjava o osnivanju Društva Pravilnik o radu Društva Ostali dokumenti: Kalendar važnijih događaja za 2024. godinu Kalendar važnijih događaja za 2023. godinu

Etički kodeks Društva Turmin d.o.o. Odluka o imenovanju povjerenika za etiku Izvješće o radu povjerenika za etiku za 2023. g Godišnji plan rada povjerenika za etiku za 2024. g Godišnji plan rada povjerenika za etiku za 2023. g

U prilogu se nalaze Financijski planovi trgovačkog društva Turmin d.o.o. 

Registar sklopljenih Ugovora za 2023. godinu Registar sklopljenih Ugovora za 2022. godinu Registar sklopljenih Ugovora za 2021. godinu Registar sklopljenih Ugovora za 2020. godinu

U prilogu se nalazi: –    PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA za dodjelu stipendija Općine Ravna Gora STUDENTIMA SPORTAŠIMA za akademsku godinu 2023./2024. PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA za dodjelu stipendija Općine Ravna Gora STUDENTIMA SPORTAŠIMA za akademsku godinu 2023./2024.

40/1196
Skip to content