Novosti

Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46/22.) uređuje se prijavljivanje nepravilnosti, postupak prijavljivanja nepravilnosti, prava osoba u postupku prijavljivanja, obveze tijela javne vlasti te pravnih i fizičkih osoba u vezi s prijavom nepravilnosti, kao i druga pitanja važna za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti. Prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje ili javno razotkriva nepravilnosti o kojima je saznala u svom radnom okruženju. Povjerljiva osoba ili njen zamjenik je fizička osoba zaposlena kod poslodavca ili treća fizička osoba imenovana od strane poslodavca radi zaprimanja prijava nepravilnosti, komunikacije s prijaviteljem i vođenja postupka zaštite u vezi s prijavom nepravilnosti. Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46/22) Dokumenti: Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe Odluka o imenovanju povjerljive osobe i zamjenika za prijavu nepravilnosti Obrazac prijave nepravilnosti u poslovanju Odluka o imenovanju koordinatora za razvoj sustava unutarnjih kontrola

Proračun Općine Ravna Gora za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu (u pdf., xls. i rtf. formatu)

Trgovačko društvo Turmin d.o.o., za komunalne i poslovne djelatnosti osnovano je u svibnju 2006. godine. Osnivač Društva je Općina Ravna Gora. Radom komunalnog društva upravlja Uprava društva, odnosno direktor. Društvo ima Skupštinu i Nadzorni odbor. Predmet poslovanja: MISIJA Misija Društva je učinkovito i kvalitetno obavljanje djelatnosti Društva, korištenjem vlastitih tehničkih i ljudskih potencijala. Osim obavljanja poslova na području komunalne djelatnosti, održavamo objekte u vlasništvu Općine Ravna Gora, te vršimo ostale usluge od javnog interesa u suradnji sa Osnivačem i ostalim korisnicima usluga. Trudimo se pružiti kvalitetne usluge u dogovorenim rokovima, uz ispunjavanje zahtjeva korisnika i poštivanje normi i propisa iz područja djelatnosti. VIZIJA Vizija Društva je da provodeći svoje aktivnosti osigura čisto i zdravo okružje za sve građane i posjetitelje Općine Ravna Gora. Ostvarivanje vizije mjerimo kroz zadovoljstvo korisnika naših usluga. Želja nam je unaprijediti poslovne procese rada i ulagati u ljudski potencijal obraćajući posebnu pažnju na očuvanje okoliša i

Na temelju članka 28. st. 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22), članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine“ broj 101/17 i 144/20) i članka 49. Statuta Općine Ravna Gora („Službene novine Općine Ravna Gora“ broj 2/18, 10/18, 2/20, 2/21 i 13/21) Općinski načelnik donio je PLAN NABAVE ZA 2023. GODINU Planom nabave obuhvaćena je nabava roba, radova i usluga u 2023. godini. U prilogu se nalazi:

Započela je ljetna akcija dobrovoljnog darivanja krvi u Delnicama. Unatoč godišnjim odmorima, odaziv građana bio je velik. Prvi dan akcije darivanju krvi pristupilo 91 osoba, 12 žena i 79 muškaraca. Dalo krv 88 osoba. Drugog dana je bio nešto manji  odaziv darivatelja nego prvoga dana. Darivanju krvi pristupilo 85 osoba, 13 žena i 72 muškaraca. Dalo krv 76 osobe. Imamo novog darivatelja, Ferderber Marinko iz Kupjaka, na kojeg smo jako ponosni. Zahvaljujemo se svim darivateljima na ovoj humanoj gesti. Više informacija na poveznici: Akcija DDK 1.dan Akcija DDK 2. dan

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ planira nabaviti frezu gredičarku sa sijačicom koja bi bila na korištenju poljoprivrednim gospodarstvima za potrebe sanacije šteta od divljih životinja, a prvenstveno divljih svinja na travnjacima, pašnjacima i livadama. Iskaz interesa o potrebi korištenja – nabave ovakvog priključnog stroja namijenjen je poljoprivrednim gospodarstvima koja molimo za pismeno očitovanje. U cilju što lakšeg iskaza interesa ispunite anketu i dostavite na adresu Centra ( Stara Sušica, Karolinska cesta 87, 51314 Ravna Gora) najkasnije do 18. rujna 2023. godine. Iskaz interesa za korištenje – nabavku rotacijske freze traktorske i gredičar sa sijačicom Ponude Anketa Za sve informacije: Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ Tel. +385 51 791 066

Poštovani, pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga: Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju. Savjetovanje za prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Ravna Gora za 2024. godinu možete pronaći OVDJE. Savjetovanje je otvoreno do:  15.09.2023. godine

Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja, priznanja i nagrada Općine Ravna Gora objavljuje JAVNI POZIV radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Ravna Gora za 2023. godinu, i to Nagrade Općine Ravna Gora za životno djelo i Godišnje nagrade Općine Ravna Gora za 2023. godinu. Prijedlog za dodjelu navedenih javnih priznanja Općine Ravna Gora mogu podnijeti fizičke i pravne osobe s područja Republike Hrvatske, kao i Općinski načelnik te radna tijela Općinskog vijeća, izuzev Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja, priznanja i nagrada. Javna priznanja dodjeljuju se radi odavanja javnog priznanja za iznimna postignuća, uspjehe i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Općine Ravna Gora, a naročito za uspjehe iz područja gospodarstva, znanosti, kulture i tehničke kulture, odgoja i obrazovanja, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, zaštite okoliša, turizma i drugih javnih djelatnosti od značaja za Općinu Ravna Gora. Uz Nagradu Općine Ravna Gora za životno

Na temelju članka 110. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19 i 114/22) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (“Službene novine Općine Ravna Gora“, broj 2/18, 10/18, 2/20, 2/21 i 13/21), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora donijelo je PROGRAM javnih potreba u vatrozaštiti za 2023. godinu koji se nalazi u prilogu

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora („Službene novine Općine Ravna Gora“ broj 2/18, 10/18, 2/20, 2/21 i 13/21), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora donijelo je PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu koji se nalazi u prilogu

10/1129
Skip to content