Natječaj za stipendije

Natječaj za stipendije

Na temelju članka 9. Odluke o socijalnim stipendijama Općine Ravna Gora (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 29/06, 29/07, 41/09 i 37/10), Općinski načelnik Općine Ravna Gora raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu socijalnih stipendija Općine Ravna Gora
za školsku/akademsku godinu 2010./2011.

1. Pravo sudjelovanja na Natječaju za dodjelu socijalnih stipendija Općine Ravna Gora za školsku/akademsku godinu 2010./2011. imaju učenici i studenti koji udovoljavaju sljedećim općim uvjetima:

– da su državljani Republike Hrvatske,
– da imaju prebivalište na području Općine Ravna Gora,
– da su redovni učenici srednje škole ili redovni studenti,
– da nisu korisnici stipendije po nekoj drugoj osnovi,
– da ne ponavljaju školsku godinu za koju se daje stipendija.

2. Opći kriteriji za dodjelu socijalnih stipendija za školsku/akademsku godinu 2010./2011. su:
– prosječni neto prihod po članu domaćinstva u prethodna tri mjeseca,
– učenik ili student je dijete samohranog roditelja ili dijete bez roditelja,
– učenik ili student, odnosno njegov roditelj ostvaruje pravo na pomoć za uzdržavanje ili podmirivanje troškova stanovanja, pravo na doplatak za pomoć i njegu ili pravo na dječji doplatak,
– roditelj učenika ili studenta je nezaposlen i prima naknadu za nezaposlene,
– učenik ili student je invalid ili dijete invalida,
– učenik ili student ima brata ili sestru na redovnom školovanju izvan mjesta prebivališta.

3. Posebni kriterij za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2010./2011. je uspjeh u školi.
Posebni kriterij je pomoćni kriterij i primjenjuje se samo u slučaju da dva ili više kandidata imaju isti broj bodova utvrđenih na temelju općih kriterija, a ne može im se svima dodijeliti stipendija.

4. Za školsku/akademsku godinu 2010./2011. dodijeliti će se ukupno 10 socijalnih stipendija: 5 učeničkih i 5 studentskih. Iznos socijalne stipendije utvrđuje se za učenike u visini od 400,00 kuna, a za studente u visini od 600,00 kuna mjesečno.

5. Socijalne stipendije se dodjeljuju na početku školske/akademske godine 2010./2011. za razdoblje deset mjeseci.

6. Rok za podnošenje prijava na Natječaj je do 8. studenog 2010. godine.
Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči Općine Ravna Gora i na internet stranici Općine Ravna Gora.
7. Uz prijavu za dodjelu stipendije potrebno je priložiti:
– presliku domovnice,
– presliku izvatka iz matice rođenih,
– uvjerenje o prebivalištu ili presliku važeće osobne iskaznice,
– potvrdu o redovnom upisu u tekuću školsku/akademsku godinu,
– potvrda o prihodima domaćinstva (potvrda o prosječnoj neto plaći, odrezak od mirovine, rješenje o dječjem doplatku, naknadi za nezaposlenost i dr. za prethodna tri mjeseca),
– dokaze (preslike rješenje, potvrde i sl.) o ispunjavanju ostalih socijalnih uvjeta iz točke 2. ovog Natječaja,
– presliku svjedodžbe o uspjehu u zadnjoj godini školovanja za učenike i studente prve godine studija, odnosno za ostale studente prijepis ocjena svih završenih godina studija.

8. Prijave na Natječaj za dodjelu stipendije dostavljaju se do roka trajanja Natječaja na adresu: Općinski načelnik Općine Ravna Gora, I. G. Kovačića 177, 51314 Ravna Gora, u zatvorenoj omotnici s naznakom: “Za Natječaj za dodjelu socijalnih stipendija Općine Ravna Gora”.

9. Rezultati Natječaja biti će objavljeni na oglasnoj ploči Općine Ravna Gora u roku od 30 dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva o čemu će svi kandidati biti obaviješteni pismenim putem.

 

KLASA: 604-02/10-01/5
URBROJ: 2112/07-03-10-2
Ravna Gora, 5. listopada 2010.

 

 

         Općinski načelnik

          Anđelko Florijan

 

 

 

Skip to content