Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

OPćI UVJETI NATJEčAJA:

početni iznos zakupa iskazan je bez PDV-a,

poslovni prostori daju se u zakup na vrijeme od 10 godina,

poslovni prostor može se razgledati radnim danom za vrijeme trajanja natječaja u vremenu od 08,00 do 12,00 sati uz prethodnu najavu na tel. 818-733, zakupnik uzima u zakup poslovni prostor u viđenom stanju te ga je dužan urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trosku,

u iznos mjesečne zakupnine dodaju se troškovi grijanja u visini iznosa 60 l loživog ulja,

u iznos mjesečne zakupnine uključena je potrošnja vode, struje drugih komunalnih davanja,

na natječaju ne može sudjelovati natjecatelj koji je zakupnik poslovnog prostora Općine Ravna Gora, a koji ne ispunjava obveze iz dosadašnjih ugovora o zakupu ili ih neuredno ispunjava te natjecatelj koji je već stekao pravo zakupa za prostor koji je predmet natječaja, a koje pravo nije realizirao ili je odustao od ugovora o zakupu,

natječaj će se provesti i u slučaju ako se za pojedini poslovni prostor pojavi samo jedan natjecatelj,

najpovoljniji ponudač dužan je u roku 7 dana od dana prijema obavijesti o prihvaćanju ponude preuzeti poslovni prostor i za isti zaključiti ugovor o zakupu. Ako najpovoljniji natjecatelj ne postupi po navedenom bez opravdanog razloga, smatrat će se da je odustao od zaključivanja ugovora o zakupu pa će se ugovor o zakupu zaključiti sa sljedećim najpovoljnijim natjecateljem.

 

PONUDE MORAJU SADRŽAVA TI:

zahtjev (ponudu) na kojoj mora biti navedeno ime i prezime ponudača i njegovo prebivalište (za fizičke osobe), odnosno podatke o upisu u upisnik nadležnog Trgovačkog suda (za pravne osobe), naznaka broja prostora za koji se natječe, djelatnost koja će se obavljati u prostoru te ponuđenu cijenu zakupa,

presliku osobne iskaznice i obrtnice za fizičke osobe,

presliku rješenja o upisu u sudski registar iz kojeg mora biti vidljivo daje tvrtka registrirana za obavljanje djelatnosti za prostor koji se natječe,

dokaz kojim osobe iz stavka 1. članka 132. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji imaju pravo zaključenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude, dokazuju svoj status,

potvrdu porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi porezna uprava. Ponude onih ponudača koji po toj osnovi imaju dospjelih a nepodmirenih dugovanja neće se razmatrati,

 

 

DOSTAVLJANJE PONUDA:

Pisane ponude sa svim prilozima moraju se u zatvorenoj omotnici poslati postom ili predati u Turmin d.o.o., UL I.G. Kovačića 174, s naznakom: ,,ZA NATJEČAJ­ POSLOVNI PROSTOR" zaključno do 22. ožujka 2021. godine do 12,00 sati.

Ponuda za natječaj podnosi se na obrascima koje zainteresirani ponudači mogu preuzeti u Turmin d.o.o., UL I. G. Kovacica 174, radnim danom od 8,00 do 12,00

sati.

Javno otvaranje ponuda održati će se 23. ožujka 2021. godine u 10,00 sati u višenamjenskoj dvorani SPC GORANKA, UL I. G. Kovačića 174. Nepotpune i nepravodobno poslane ponude Povjerenstvo neće razmatrati.

Povjerenstvo za provedbu natječaja zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere najpovoljnijeg ponudača.

Skip to content