Treće izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora

U prilogu se nalazi Izvješće s javne rasprave o prijedlogu Trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora Izvješće s javne rasprave o prijedlogu Trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora

Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 12. svibnja 2016. godine, donijelo je Odluku o donošenju Trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora, koja se nalazi u prilogu.   Odluka o donošenju Trećih izmjena i dopuna Prostrnog plana uređenja Općine Ravna Gora Obrazloženje

Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 12. svibnja 2016. godine, donijelo je Odluku o donošenju Trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora. U prilogu se nalaze sljedeći grafički prilozi vezani uz Treće izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora: 1. Korištenje i namjena površina 3.a. Uvjeti za korištenje i zaštitu (Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora) 3.b. Uvjeti za korištenje i uređenje (Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora) 4.3. Građevinska područja naselja – 4/3 4.4. Građevinska područja naselja – 4/4 4.5. Građevinska područja naselja – 4/5   4.5. Građevinska područja naselja – 4/5 4.4. Građevinska područja naselja – 4/4 3.a. Uvjeti za korištenje i zaštitu (Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora) 1. Korištenje i namjena površina 4.3. Građevinska područja naselja – 4/3 3.b. Uvjeti za korištenje i uređenje (Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora)

U prilogu se Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora za javnu raspravu, koji sadrži tekstualni i grafički dio Plana te njegovo obrazloženje i sažetak za javnost   Grafički prilog – 4.4. – Građevinska područja naselja -4/4 Grafički prilog – 4.5. – Građevinska područja naselja -4/5 Prijedlog Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora Sažetak za javnost Obrazloženje Prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora Grafički prilog – 3.a. – Uvjeti za korištenje i zaštitu prostora Grafički prilog – 1. Korištenje i namjena površina

U prilogu se nalazi: – Objava JAVNE RASPRAVE o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora – Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora za javnu raspravu – Odluka o izradi Trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora Objava JAVNE RASPRAVE o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora Odluka o izradi Trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora Zaključak o utvrđivanju Prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora za javnu raspravu

5/5
Skip to content