REZULTATI PRVOG i DRUGOG KRUGA Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga u 2019.g.

  U prilogu se nalazi Odluka Općinskog načelnika Općine Ravna Gora o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa i projekata udruga te javnih potreba u kulturi i sportu  iz Proračuna Općine Ravna Gora za 2019. godinu, donijeta na temelju provedenog Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga te javnih potreba u kulturi  i sportu za 2019. godinu (Javni natječaj klasa: 400-08/19-01/1, urbroj: 2112/07-04-19-3 od 15. ožujka 2019. godine) te Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga te javnih potreba u kulturi  i sportu za 2019. godinu – II. krug (Javni natječaj klasa: 400-08/19-01/7, urbroj: 2112/07-04-19-6 od 19. srpnja 2019. godine)   Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa i projekata udruga te javnih potreba u kulturi i sportu iz Proračuna Općine Ravna Gora za 2019. godinu

1/1
Skip to content