PROČIŠĆENI ELABORAT Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora nakon III. Izmjena i dopuna Prostornog plana

Na temelju članka 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora objavilo je    PROČIŠĆENI ELABORAT Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora (nakon III. izmjena i dopuna Prostornog plana)   Isti je objavljen u „Službenim novinama Općine Ravna Gora“, broj 4/2016. U prilogu se nalazi GRAFIČKI DIO pročišćenog elaborata Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora nakon III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora:    1. Korištenje i namjena površina 2.a. Infrastrukturni sustavi i mreže – Energetski sustav 2.b. Infrastrukturni sustavi i mreže – Vodnogospodarski sustav 2.c. Infrastrukturni sustavi i mreže – Pošta i telekomunikacije 3.a. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – Uvjeti za korištenje i zaštitu 3.b. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – Uvjeti za korištenje i uređenje 4.1. Građevinska područja naselja – 4/1 4.2. Građevinska područja naselja – 4/2 4.3. Građevinska područja naselja – 4/3 4.4. Građevinska područja

Na temelju članka 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora objavilo je  PROČIŠĆENI ELABORAT Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora (nakon III. izmjena i dopuna Prostornog plana) Isti je objavljen u „Službenim novinama Općine Ravna Gora“, broj 4/2016. U prilogu se nalazi PROČIŠĆENI TEKST odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora nakon III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora PROČIŠĆENI TEKST odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora nakon III. Izmjena i dopuna Prostornog plana

2/2
Skip to content