PROČIŠĆENI ELABORAT Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora nakon II. Izmjena i dopuna Prostornog plana

Na temelju članka 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora objavilo je   PROČIŠĆENI ELABORAT Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora Isti je objavljen u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije“, broj 14/15. U prilogu se nalazi grafički dio PROČIŠĆENOG ELABORATA Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora: 1. Korištenje i namjena površina 2.a. Infrastrukturni sustavi i mreže – Energetski sustav 2.b. Infrastrukturni sustavi i mreže – Vodnogospodarski sustav 2.c. Infrastrukturni sustavi i mreže – Pošta i telekomunikacije 3.a. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – Uvjeti za korištenje i zaštitu 3.b. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – Uvjeti za korištenje i uređenje 4.1. Građevinska područja naselja – 4/1 4.2. Građevinska područja naselja – 4/2 4.3. Građevinska područja naselja – 4/3 4.4. Građevinska područja naselja – 4/4 4.5. Građevinska područja naselja – 4/5 4.6. Građevinska područja naselja – 4/6   3.b.

Na temelju članka 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora objavilo je   PROČIŠĆENI ELABORAT Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora Isti je objavljen u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije“, broj 14/15. U prilogu se nalazi tekstualni dio PROČIŠĆENOG ELABORATA Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora   Prostorni plan uređenja Općine Ravna Gora (PROČIŠĆENI ELABORAT)

2/2
Skip to content