PETE izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora

  Sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), u prilogu se nalazi IZVJEŠĆE o PONOVNOJ javnoj raspravi o prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora  IZVJEŠĆE o PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI o prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) te Zaključka sa 75. Kolegija Općinskog načelnika Općine Ravna Gora o utvrđivanju Prijedloga Petih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora za javnu raspravu (klasa: 350-02/22-01/1, urbroj: 2170-32-03-22-103 od 24. listopada 2022. godine), Općinski načelnik Općine Ravna Gora objavljuje  JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu Petih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora   I. Otvara se javna rasprava o Prijedlogu Petih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora u trajanju od osam (8) dana.   II. 1. Javni uvid u Prijedlog Petih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora započet će dana 31. listopada 2022. godine i trajat će

Općinski načelnik Općine Ravna Gora objavljuje  PONOVNU JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu Petih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora Otvara se ponovna javna rasprava o Prijedlogu Petih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora u trajanju od osam (8) dana. Javni uvid u Prijedlog Petih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora započet će dana 17. studenog 2022. godine i trajat će do 24. studenog 2022. godine. Javno izlaganje od strane stručnog izrađivača Prijedloga Petih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora održat će se 22. studenog 2022. godine (utorak) u višenamjenskoj dvorani SPC „Goranka“ Ravna Gora u Ravnoj Gori, Ul. I. G. Kovačića 174, I. kat s početkom u 11,00 sati. Prijedlog Petih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora za ponovnu javnu raspravu izložen je u vijećnici Općine Ravna Gora u Ravnoj Gori, Ul. I. G. Kovačića 177,

Sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), u prilogu se nalazi IZVJEŠĆE o javnoj raspravi o prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora  IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI o prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora

  Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj dana 30. studenog 2022. godine, donijelo je Odluku o donošenju Petih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora, koja se nalazi u prilogu. Navedena Odluka objavljena je u „Službenim novinama Općine Ravna Gora“, broj 18/2022 od 30. studenog 2022.godine. U prilogu se nalaze i grafički prilozi vezani uz Pete izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora: 1. Korištenje i namjena površina 4.1. Građevinska područja naselja  4.2. Građevinska područja naselja  4.3. Građevinska područja naselja  4.4. Građevinska područja naselja  4.5. Građevinska područja naselja  4.6. Građevinska područja naselja  Također, objavljene su i Odredbe za provođenje predmetnog Plana. 4.6. Građevinska područja naselja – grafički dio Plana 4.3. Građevinska područja naselja – grafički dio Plana ODREDBE za provođenje – V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora ODLUKA o donošenju Petih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora

  31. listopada 2022. godine započinje javni uvid u Prijedlog Petih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora. Javni uvid trajat će 8 (osam) dana, odnosno do 7. studenog 2022. godine. Elaborat Prijedloga Petih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora izložen je u vijećnici Općine Ravna Gora u Ravnoj Gori, Ul. I. G. Kovačića 177, I. kat i dostupan uvidu svih zainteresiranih radnim danom od 8,00 do 14,00 sati. Također, isti je objavljen i u informacijskom sustavu prostornoga uređenja (ISPU) pri Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da sudjeluju u javnoj raspravi te da u tijeku javnog uvida i javnog izlaganja daju primjedbe i prijedloge na Prijedlog Petih izmjena i dopuna Plana. Javno izlaganje od strane stručnog izrađivača Prijedloga Petih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora održat će se 03. studenog 2022. godine

6/6
Skip to content