Obavijesti

  Natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta

Turmin d. o. o. iz Ravne Gore od 05. svibnja 2011. godine, Uprava Turmin d. o. o. raspisuje
N A T J E Č A J
za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet natječaja je davanje u zakup poslovnih prostora na 1. katu višenamjenske društveno – poslovne građevine (SPC GORANKA) na adresi I. G. Kovačića 174 u Ravnoj Gori, ured ua obavljanje geodetskih poslova.

  Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 4. Odluke o prodaji stana u vlasništvu Općine Ravna Gora (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/10), Općina Ravna Gora raspisuje

JAVNI NATJEČAJ br. 3
za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Ravna Gora

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 91/96, 124/97 i 174/04), članka 2. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 7/98) Općina Ravna Gora raspisuje

N A T J E Č A J br. 4
za davanje u zakup poslovnog prostora

  Natječaj za direktora Turmin-a

Općina Ravna Gora raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu socijalnih stipendija Općine Ravna Gora
za školsku/akademsku godinu 2010./2011.

139/139
Skip to content