Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora

  Građevinska područja naselja Stari Laz – kartografski prikaz Korištenje i namjena površina – kartografski prikaz Građevinska područja naselja Ravna Gora – kartografski prikaz – dopuna Energetski sustav – kartografski prikaz Građevinska područja naselja Ravna Gora – kartografski prikaz Građevinska područja naselja Kupjak – kartografski prikaz – dopuna Uvjeti za korištenje i zaštitu – kartografski prikaz Građevinska područja naselja Ravna Gora – kartografski prikaz Obavijest o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora Građevinska područja naselja Stara Sušica – kartografski prikaz Građevinska područja naselja Ravna Gora – kartografski prikaz – dopuna Građevinska područja naselja Stara Sušica – kartografski prikaz – dopuna Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora Građevinska područja naselja Ravna Gora – kartografski prikaz Građevinska područja naselja Stari Laz – kartografski prikaz – dopuna Objava prethodne rasprave o nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora Građevinska

1/1
Skip to content