GODIŠNJI PLAN raspisivanja javnog natječaja za 2022. godinu

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine”, broj 26/15 i 37/21) te članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Ravna Gora te programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Službene novine Općine Ravna Gora”, broj 7/22), Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora objavljuje   GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNOG NATJEČAJA  za financiranje javnih potreba Općine Ravna Gora te programa i projekata koje provode udruge za 2022. godinu koji se nalazi u prilogu GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNOG NATJEČAJA za financiranje javnih potreba Općine Ravna Gora te programa i projekata koje provode udruge za 2022. godinu

1/1
Skip to content