Godišnji plan raspisivanja javnog natječaja za 2017. godinu

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) te smjernicama danim u Priručniku za postupanje u primjeni navedene Uredbe, na Kolegiju Općinskog načelnika Općine Ravna Gora, održanom dana 30. prosinca 2016. godine, utvrđen je Godišnji plan raspisivanja Javnog natječaja za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba u kulturi  i sportu, kao i programa i projekata udruga građana koje djeluju na području Općine Ravna Gora za 2017. godinu (Obrazac A3). Navedeni Godišnji plan raspisivanja predmetnog javnog natječaja nalazi se u prilogu.   Godišnji plan raspisivanja javnog natječaja za 2017. godinu (Obrazac A3)

1/1
Skip to content