Dječji vrtić “Snješko”

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Snješko“ dana 29. listopada 2020. godine objavilo je  N A T J E Č A J za izbor i imenovanje RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA (m/ž) 1 izvršitelj na puno radno vrijeme: 10 sati ravnatelj, 30 sati odgojitelj  Na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Ravnatelj se  imenuje  na četiri godine. Uvjeti za navedeno radno mjesto navedeni su u Natječaju za izbor  imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića, koji se nalazi u prilogu. Prijave na Natječaj s dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za ravnatelja“ na adresu: Dječji vrtić „Snješko“, Ivana Mažuranića 20/A, 51314 Ravna Gora i to u roku od 15 dana od dana objave Natječaja u javnom glasilu „Narodne novine“. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni o roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava. NATJEČAJ za izbor i imenovanje RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA (m/ž)

Na temelju članka 26. važećeg Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Snješko“ iz Ravne Gore raspisalo je      N A T J E Č A J za obavljane poslova radnog mjesta   1. ODGOJITELJ/ICA – NEODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME – 2 izvršitelja  2. ODGOJITELJ/ICA – ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME (do godine dana) – 1 izvršitelj  3. ODGOJITELJ/ICA PRIPRAVNIK – ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME (do godine dana) – 1 izvršitelj   4. KUHAR/ICA – NEODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME – 1 izvršitelj    Uvjeti za navedena radna mjesta navedeni su u Natječaju za obavljanje poslova predmetnih radnih mjesta, koji se nalazi u prilogu. Prijave na Natječaj s dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo elektroničkim putem na e-mail adresu: dv.snjesko.rg@gmail.com i to u roku od 8 dana od dana objave Natječaja. NATJEČAJ za obavljane poslova radnog mjesta: odgojitelj/ica i kuhar/ica

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) objavljuje se O B A V I J E S T o izboru kandidata po – NATJEČAJU za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJ/ICA – PRIPRAVNIK/ICA na određeno nepuno radno vrijeme – 0,5 izvršitelja – pola radnog vremena: 20 sati tjedno   – NATJEČAJU za prijem radnika na radno mjesto SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme – 40 sati tjedno SPREMAČ/ICA – 0,5 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno   Predmetna obavijest nalazi se u prilogu, a njenom objavom na mrežnoj stranici Općine Ravna Gora smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima gore navedenih Natječaja.   OBAVIJEST o izboru kandidata po NATJEČAJU za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJ/ICA – PRIPRAVNIK/ICA na određeno te po NATJEČAJU za prijem radnika na radno mjesto SPREMAČ/ICA na neodređeno

  U prilogu se nalaze financijski izvještaji Dječjeg vrtića "Snješko" za 2020. godinu FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI Dječjeg vrtića “Snješko” za 2020. godinu BILJEŠKE uz FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE Dječjeg vrtića “Snješko” za 2020. godinu

  Planom nabave Dječjeg vrtića „Snješko“ za 2021. godinu određuje se nabava roba, radova i usluga (nabave male i velike vrijednosti), kao i jednostavne nabave za koju su sredstva planirana u Financijskom planu Dječjeg vrtića „Snješko“ Ravna Gora, a koja će se u 2021. godini provoditi prema odredbama Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16). U Planu nabave za 2021. godinu navode se svi predmeti nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn, a isti se nalazi u prilogu. PLAN NABAVE Dječjeg vrtića „Snješko“ za 2021. godinu

  Slijedom provedenog Natječaja za upis djece u Dječji vrtić „Snješko“ za pedagošku 2021./2022. godinu (Natječaj klasa: 601-01/21-01/08, urbroj: 2112/07-05-01-21-01 od 14. svibnja 2021. godine), Povjerenstvo za provedbu upisa, na sjednici održanoj dana 31. svibnja 2021. godine, jednoglasno je utvrdilo  R E Z U L T A T E Natječaja za upis djece u Dječji vrtić „Snješko“  za pedagošku 2021./2022. godinu koji se nalaze u prilogu REZULTATI Natječaja za upis djece u Dječji vrtić „Snješko“ za pedagošku 2021./2022. godinu

  Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Snješko“ objavljuje NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJ/ICA – PRIPRAVNIK/ICA na određeno nepuno radno vrijeme – 0,5 izvršitelja – pola radnog vremena: 20 sati tjedno    Prijave se dostavljaju isključivo elektroničkim putem na e-mail adresu: dv.snjesko.rg@gmail.com 8 dana od dana objave Natječaja. Natječaj je objavljen dana 10. prosinca 2020. i traje do dana 18. prosinca 2020. godine, a na isti se mogu javiti oba spola.   Više informacija u samom tekstu Natječaja, koji se nalazi u prilogu NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJ/ICA – PRIPRAVNIK/ICA u Dječjem vrtiću “Snješko”

    Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Snješko“ dana 10. rujna 2020. godine donijelo je Odluku o izvanrednom upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić „Snješko“ za pedagošku 2020./2021. godinu. Na temelju navedene Odluke Dječji vrtić „Snješko“ objavio je    N A T J E Č A J   za upis djece  u Dječji vrtić „Snješko“ za pedagošku 2020./2021. godinu   Prijave na predmetni Natječaj bit će moguće u razdoblju  od 11. rujna 2020. godine (petak) do 17. rujna 2020. godine (četvrtak)  u periodu od 13:00 h do 15:30 h,    neovisno je li riječ o podnošenju zahtjeva za nastavak korištenja usluga (odnosi se na dosadašnje korisnike usluga) ili zahtjeva za upis djece (odnosi se na prijave dostavljene prvi puta).   Popis dokumentacije za prijavu djeteta u vrtić ili za nastavak korištenja usluga naveden je u tekstu Natječaja za upis djece u Dječji vrtić „Snješko“ za pedagošku 2020./2021. godinu, koji

  Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) objavljuje se O B A V I J E S T o izboru kandidata po natječaju za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelj/ica i kuhar/ica raspisanog dana 22. listopada 2020. godine.   Predmetna obavijest nalazi se u prilogu, a njenom objavom na mrežnoj stranici Općine Ravna Gora smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja. Obavijest/odluka o izboru kandidata po natječaju za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelj/ica i kuhar/ica raspisanog dana 22. listopada 2020. godine

10/18
Skip to content