Dječji vrtić “Snješko”

  Slijedom provedenog Natječaja za upis djece u Dječji vrtić „Snješko“ za pedagošku 2020./2021. godinu (Natječaj klasa: 601-01/20-01/04, urbroj: 2112/07-05-01-20-02 od 10. rujna 2020. godine), Povjerenstvo za provedbu upisa, na sjednici održanoj dana 17. rujna 2020. godine, jednoglasno je utvrdilo  R E Z U L T A T E Natječaja za upis djece u Dječji vrtić „Snješko“  za pedagošku 2020./2021. godinu koji se nalaze u prilogu REZULTATI Natječaja za upis djece u Dječji vrtić „Snješko“ za pedagošku 2020./2021. godinu

Procedura zaprimanja e-računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja Procedura naplate prihoda Procedura stvaranja ugovornih obveza Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Dječjeg vrtića “Snješko” Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga u Dječjem vrtiću “Snješko” Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima

  Dječji vrtić „Snješko“ iz Ravne Gore će pedagoške 2020./2021. godine provoditi Program predškole za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, a u godini su prije polaska u osnovnu školu, odnosno rođena su od 1. travnja 2014.  do 31. ožujka 2015. godine.   Program predškole obvezni je program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu i dio je sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.   Program predškole je besplatan, a provodit će se od listopada 2020. do svibnja 2021. prema satnici predviđenoj programom predškole.   Zbog trenutne epidemiološke situacije vezane za COVID-19, PRIJAVE će se za tekuću pedagošku godinu vršiti   telefonskim putem na broj privremene ravnateljice: 091/513-8938, u terminu od 20. do 24. studenog 2020. svakog radnog dana od 9:00 do 12:00 sati.   Tom prilikom dogovorit će se individualni termini za upis djece u program predškole.   Upisi će se

  Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“. broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Snješko“, Ravna Gora objavljuje N A T J E Č A  J za prijem radnika na radno mjesto PSIHOLOG/ICA – na određeno, nepuno radno vrijeme od 8 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica   Prijave s dokazima o ispunjavanju  natječajnih uvjeta mogu se dostaviti neposredno na adresu  „Dječji vrtić Snješko“, Ivana Mažuranića 20 A, 51314 Ravna Gora ili elektroničkim putem na e-mail adresu:  dv.snjesko.rg@gmail.com do 16. siječnja 2021. godine.   Na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. Rezultati Natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića „Snješko“. VIše informacija u samom Natječaju, koji se nalazi u prilogu NATJEČAJ za prijem radnika na radno mjesto – PSIHOLOG/ICA u Dječjem vrtiću “Snješko”

  Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) objavljuje se O B A V I J E S T o izboru kandidata  po NATJEČAJU za prijem radnika na radno mjesto – PSIHOLOG/ICA u Dječjem vrtiću "Snješko", na određeno nepuno radno vrijeme od 8 sati tjedno   Predmetna obavijest nalazi se u prilogu, a njenom objavom na mrežnoj stranici Općine Ravna Gora smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima gore navedenog Natječaja. OBAVIJEST o izboru kandidata po Natječaju za prijem radnika na radno mjesto – PSIHOLOG/ICA u Dječjem vrtiću “Snješko” na određeno nepuno radno vrijeme od 8 sati tjedno

  Temeljem članka 26. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Snješko“ objavljuje  NATJEČAJ za prijem radnika na radno mjesto  SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme – 40 sati tjedno  SPREMAČ/ICA – 0,5 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno Prijave se dostavljaju isključivo elektroničkim putem na e-mail adresu: dv.snjesko.rg@gmail.com  8 dana od dana objave Natječaja. Natječaj je objavljen dana 10. prosinca 2020. i traje do dana 18. prosinca 2020. godine. Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju. Više informacija u samom tekstu Natječaja, koji se nalazi u prilogu NATJEČAJ za prijem radnika na radno mjesto SPREMAČ/ICA

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Snješko“ dana 29. listopada 2020. godine objavilo je  N A T J E Č A J za izbor i imenovanje RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA (m/ž) 1 izvršitelj na puno radno vrijeme: 10 sati ravnatelj, 30 sati odgojitelj  Na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Ravnatelj se  imenuje  na četiri godine. Uvjeti za navedeno radno mjesto navedeni su u Natječaju za izbor  imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića, koji se nalazi u prilogu. Prijave na Natječaj s dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za ravnatelja“ na adresu: Dječji vrtić „Snješko“, Ivana Mažuranića 20/A, 51314 Ravna Gora i to u roku od 15 dana od dana objave Natječaja u javnom glasilu „Narodne novine“. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni o roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava. NATJEČAJ za izbor i imenovanje RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA (m/ž)

  Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) objavljuje se O B A V I J E S T o izboru kandidata po natječaju za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelj/ica i kuhar/ica raspisanog dana 22. listopada 2020. godine.   Predmetna obavijest nalazi se u prilogu, a njenom objavom na mrežnoj stranici Općine Ravna Gora smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja. Obavijest/odluka o izboru kandidata po natječaju za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelj/ica i kuhar/ica raspisanog dana 22. listopada 2020. godine

    Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Snješko“ dana 10. rujna 2020. godine donijelo je Odluku o izvanrednom upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić „Snješko“ za pedagošku 2020./2021. godinu. Na temelju navedene Odluke Dječji vrtić „Snješko“ objavio je    N A T J E Č A J   za upis djece  u Dječji vrtić „Snješko“ za pedagošku 2020./2021. godinu   Prijave na predmetni Natječaj bit će moguće u razdoblju  od 11. rujna 2020. godine (petak) do 17. rujna 2020. godine (četvrtak)  u periodu od 13:00 h do 15:30 h,    neovisno je li riječ o podnošenju zahtjeva za nastavak korištenja usluga (odnosi se na dosadašnje korisnike usluga) ili zahtjeva za upis djece (odnosi se na prijave dostavljene prvi puta).   Popis dokumentacije za prijavu djeteta u vrtić ili za nastavak korištenja usluga naveden je u tekstu Natječaja za upis djece u Dječji vrtić „Snješko“ za pedagošku 2020./2021. godinu, koji

10/18
Skip to content