Dječji vrtić “Snješko”

  Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) objavljuje se O B A V I J E S T o izboru kandidata po natječaju za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelj/ica i kuhar/ica raspisanog dana 22. listopada 2020. godine.   Predmetna obavijest nalazi se u prilogu, a njenom objavom na mrežnoj stranici Općine Ravna Gora smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja. Obavijest/odluka o izboru kandidata po natječaju za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelj/ica i kuhar/ica raspisanog dana 22. listopada 2020. godine

    Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Snješko“ dana 10. rujna 2020. godine donijelo je Odluku o izvanrednom upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić „Snješko“ za pedagošku 2020./2021. godinu. Na temelju navedene Odluke Dječji vrtić „Snješko“ objavio je    N A T J E Č A J   za upis djece  u Dječji vrtić „Snješko“ za pedagošku 2020./2021. godinu   Prijave na predmetni Natječaj bit će moguće u razdoblju  od 11. rujna 2020. godine (petak) do 17. rujna 2020. godine (četvrtak)  u periodu od 13:00 h do 15:30 h,    neovisno je li riječ o podnošenju zahtjeva za nastavak korištenja usluga (odnosi se na dosadašnje korisnike usluga) ili zahtjeva za upis djece (odnosi se na prijave dostavljene prvi puta).   Popis dokumentacije za prijavu djeteta u vrtić ili za nastavak korištenja usluga naveden je u tekstu Natječaja za upis djece u Dječji vrtić „Snješko“ za pedagošku 2020./2021. godinu, koji

  Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Snješko“ objavljuje NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJ/ICA – PRIPRAVNIK/ICA na određeno nepuno radno vrijeme – 0,5 izvršitelja – pola radnog vremena: 20 sati tjedno    Prijave se dostavljaju isključivo elektroničkim putem na e-mail adresu: dv.snjesko.rg@gmail.com 8 dana od dana objave Natječaja. Natječaj je objavljen dana 10. prosinca 2020. i traje do dana 18. prosinca 2020. godine, a na isti se mogu javiti oba spola.   Više informacija u samom tekstu Natječaja, koji se nalazi u prilogu NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJ/ICA – PRIPRAVNIK/ICA u Dječjem vrtiću “Snješko”

  Slijedom provedenog Natječaja za upis djece u Dječji vrtić „Snješko“ za pedagošku 2021./2022. godinu (Natječaj klasa: 601-01/21-01/08, urbroj: 2112/07-05-01-21-01 od 14. svibnja 2021. godine), Povjerenstvo za provedbu upisa, na sjednici održanoj dana 31. svibnja 2021. godine, jednoglasno je utvrdilo  R E Z U L T A T E Natječaja za upis djece u Dječji vrtić „Snješko“  za pedagošku 2021./2022. godinu koji se nalaze u prilogu REZULTATI Natječaja za upis djece u Dječji vrtić „Snješko“ za pedagošku 2021./2022. godinu

  Planom nabave Dječjeg vrtića „Snješko“ za 2021. godinu određuje se nabava roba, radova i usluga (nabave male i velike vrijednosti), kao i jednostavne nabave za koju su sredstva planirana u Financijskom planu Dječjeg vrtića „Snješko“ Ravna Gora, a koja će se u 2021. godini provoditi prema odredbama Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16). U Planu nabave za 2021. godinu navode se svi predmeti nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn, a isti se nalazi u prilogu. PLAN NABAVE Dječjeg vrtića „Snješko“ za 2021. godinu

  U prilogu se nalaze financijski izvještaji Dječjeg vrtića "Snješko" za 2020. godinu FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI Dječjeg vrtića “Snješko” za 2020. godinu BILJEŠKE uz FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE Dječjeg vrtića “Snješko” za 2020. godinu

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) objavljuje se O B A V I J E S T o izboru kandidata po – NATJEČAJU za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJ/ICA – PRIPRAVNIK/ICA na određeno nepuno radno vrijeme – 0,5 izvršitelja – pola radnog vremena: 20 sati tjedno   – NATJEČAJU za prijem radnika na radno mjesto SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme – 40 sati tjedno SPREMAČ/ICA – 0,5 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno   Predmetna obavijest nalazi se u prilogu, a njenom objavom na mrežnoj stranici Općine Ravna Gora smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima gore navedenih Natječaja.   OBAVIJEST o izboru kandidata po NATJEČAJU za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJ/ICA – PRIPRAVNIK/ICA na određeno te po NATJEČAJU za prijem radnika na radno mjesto SPREMAČ/ICA na neodređeno

  Dječji vrtić "Snješko" na temelju članka 29. stavka 4. Statuta Dječjeg vrtića „Snješko“ i Odluke o upisu i mjerilima upisa za pedagošku 2021./2022., koju je donijelo Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Osnivača – Općine Ravna Gora, objavljuje N A T J E Č A J  za UPIS djece u Dječji vrtić "Snješko" za 2021./2022. godinu   Dokumentacija vezana uz provedbu predmetnog Natječaja nalazi se u prilogu   ODLUKA O UPISU DJECE I O MJERILIMA UPISA u Dječji vrtić „Snješko“ za pedagošku 2021./2022. godinu Obrazac PRIJAVE ZA UPIS DJETETA u Dječji vrtić „Snješko“ NATJEČAJ ZA UPIS DJECE u Dječji vrtić „Snješko” za pedagošku 2021./2022. godinu ODLUKA o EKONOMSKOJ CIJENI Dječjeg vrtića „Snješko“ PRAVILNIK O UPISU djece u Dječji vrtić „Snješko“ Obrazac ZAHTJEVA ZA NASTAVAK KORIŠTENJA usluga u Dječjem vrtiću „Snješko”

Na temelju članka 26. važećeg Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Snješko“ iz Ravne Gore raspisalo je      N A T J E Č A J za obavljane poslova radnog mjesta   1. ODGOJITELJ/ICA – NEODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME – 2 izvršitelja  2. ODGOJITELJ/ICA – ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME (do godine dana) – 1 izvršitelj  3. ODGOJITELJ/ICA PRIPRAVNIK – ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME (do godine dana) – 1 izvršitelj   4. KUHAR/ICA – NEODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME – 1 izvršitelj    Uvjeti za navedena radna mjesta navedeni su u Natječaju za obavljanje poslova predmetnih radnih mjesta, koji se nalazi u prilogu. Prijave na Natječaj s dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo elektroničkim putem na e-mail adresu: dv.snjesko.rg@gmail.com i to u roku od 8 dana od dana objave Natječaja. NATJEČAJ za obavljane poslova radnog mjesta: odgojitelj/ica i kuhar/ica

10/18
Skip to content