Četvrte izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora

Općina Ravna Gora pokrenula je postupak izrade IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora donošenjem Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora. Temeljem mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko – goranske županije, Općina provodi postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora. Stoga se u prilogu nalazi O D L U K  A  o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš  IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora, donijeta od strane Općinskog načelnika Općine Ravna Gora Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora

Na temelju članka 95. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine”, broj 153/13, 65/17,114/18, 39/19 i 98/19) i članka 48. Statuta Općine Ravna Gora (“Službene novine Općine Ravna Gora”, broj 02/18, 10/18 i 02/20), Općinski načelnik Općine Ravna Gora dana 6. srpnja 2020. godine donio je   Z A K L J U Č A K  o utvrđivanju Prijedloga IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora za PONOVLJENU JAVNU RASPRAVU   Na temelju Nacrta Prijedloga IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora utvrđuje se Prijedlog IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora za PONOVLJENU JAVNU RASPRAVU, a koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio Zaključka.   Javna rasprava o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora objaviti će se u Novom listu (izdanje od 9. srpnja 2020. godine) te na mrežnoj stranici Ministarstva graditeljstva

Sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17), u prilogu se nalazi IZVJEŠĆE s javne rasprave o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora  IZVJEŠĆE s javne rasprave o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora

  Općina Ravna Gora je, kao nositelj izrade IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora, donijela Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora, čime započinje postupak strateške procjene utjecaja IV. Izmjene i dopune Plana na okoliš.  U Odluci su navedeni razlozi za donošenje, ciljevi, programska polazišta te obuhvat IV. Izmjene i dopune Plana.   Stratešku procjenu utjecaja na okoliš provodi Općina Ravna Gora u suradnji s Upravnim odjelom za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije.     Za IV. Izmjene i dopune Plana proveden je postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu te je sukladno Mišljenju Primorsko – goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša (KLASA: 351-01/19-04/71; URBROJ: 2170/1-03-08/6-19-6  od 19. prosinca 2019. godine) za IV. Izmjene i dopune prostornog plana potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. U

Na temelju odredbi članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) te članka 35. Statuta Općine Ravna Gora („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 27/09, 12/13, 25/13 i 27/15), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 16. ožujka 2017. godine, donijelo je    O D L U K U O IZRADI IV. IZMJENA I DOPUNA  PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE RAVNA GORA koja se nalazi u prilogu. Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora

6. studenog 2018. godine započinje javni uvid u Prijedlog Četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora. Javni uvid trajat će 8 (osam) dana, odnosno do 13. studenog 2018. godine. Elaborat Prijedloga Četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora, koji sadrži tekstualni i grafički dio Plana te njegovo obrazloženje i sažetak za javnost, izložen je u vijećnici Općine Ravna Gora u Ravnoj Gori, Ul. I. G. Kovačića 177, I. kat i dostupan uvidu svih zainteresiranih radnim danom od 8,00 do 14,00 sati. Također, isti je objavljen i u informacijskom sustavu prostornoga uređenja (ISPU) pri Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja. Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da sudjeluju u javnoj raspravi te da u tijeku javnog uvida i javnog izlaganja daju primjedbe i prijedloge na Prijedlog Četvrtih izmjena i dopuna Plana. U prilogu se nalazi tekstualni i grafički dio Prijedloga Četvrtih izmjena i dopuna

Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 10. rujna 2020. godine, donijelo je Odluku o donošenju Četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora, koja se nalazi u prilogu. U prilogu se nalaze i grafički prilozi vezani uz Četvrte izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora: 1. Korištenje i namjena površina 2.a. Infrastrukturni sustavi i mreže – Energetski sustav 2.b. Infrastrukturni sustavi i mreže – Vodnogospodarski sustav 2.c. Infrastrukturni sustavi i mreže – Pošta i telekomunikacije 3.a. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – Uvjeti za korištenje i zaštitu 3.b. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – Uvjeti za korištenje i uređenje 4.1. Građevinska područja naselja – 4/1 4.2. Građevinska područja naselja – 4/2 4.3. Građevinska područja naselja – 4/3 4.4. Građevinska područja naselja – 4/4 4.5. Građevinska područja naselja – 4/5 4.6. Građevinska područja naselja – 4/6 Prilog 1. Osjetljivost prostora Općine Ravna Gora     4.1.

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) te Zaključka sa 77. Kolegija Općinskog načelnika Općine Ravna Gora o utvrđivanju Prijedloga Četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora za javnu raspravu (klasa: 350-02/17-01/1, urbroj: 2112/07-03-18-23 od 24. listopada 2018. godine), Općinski načelnik Općine Ravna Gora objavljuje    JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu Četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora   I. Otvara se javna rasprava o Prijedlogu Četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora u trajanju od osam (8) dana.   II. 1. Javni uvid u Prijedlog Četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora započet će dana 6. studenog 2018. godine i trajat će do 13. studenog 2018.

Sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), u prilogu se nalazi   IZVJEŠĆE S PONOVNE JAVNE RASPRAVE o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora IZVJEŠĆE S PONOVNE JAVNE RASPRAVE o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora

9/9
Skip to content