1. Izmjene i dopune UPU dijela građevinskog područja naselja KUPJAK

Sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), u prilogu se nalazi IZVJEŠĆE o javnoj raspravi o prijedlogu I. Izmjena i dopuna UPU dijela građevinskog područja naselja KUPJAK IZVJEŠĆE o javnoj raspravi o prijedlogu I. Izmjena i dopuna UPU dijela građevinskog područja naselja KUPJAK

  Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) te Zaključka sa 109. Kolegija Općinskog načelnika Općine Ravna Gora o utvrđivanju Prijedloga I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kupjak za javnu raspravu (KLASA: 350-01/23-01/1, URBROJ: 2170-32-03-23-16 od 21. travnja 2023. godine), Općinski načelnik Općine Ravna Gora objavljuje    JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  dijela građevinskog područja naselja Kupjak   I. Otvara se javna rasprava o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kupjak (u daljnjem tekstu: Plana) u trajanju od osam (8) dana.   II. 1. Javni uvid u Prijedlog Plana započet će dana 24. travnja 2023. godine

24. travnja 2023. godine započinje javni uvid u Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kupjak. Javni uvid trajat će 8 (osam) dana, odnosno do 2. svibnja 2023. godine. Elaborat Prijedloga Prvih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kupjak izložen je u vijećnici Općine Ravna Gora u Ravnoj Gori, Ul. I. G. Kovačića 177, I. kat i dostupan uvidu svih zainteresiranih radnim danom od 8,00 do 14,00 sati. Također, isti je objavljen i na mrežnoj stranici Općine Ravna Gora (http://www.ravnagora.hr) te u informacijskom sustavu prostornoga uređenja (ISPU) pri Ministarstvu graditeljstva, prostornoga uređenja i državne imovine. Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da sudjeluju u javnoj raspravi te da u tijeku javnog uvida i javnog izlaganja daju primjedbe i prijedloge na Prijedlog Plana. Javno izlaganje od strane stručnog izrađivača Prijedloga Plana održat će se 26. travnja 2023. godine (srijeda) u

3/3
Skip to content