JAVNI POZIV za prodaju drvne mase na panju

JAVNI POZIV za prodaju drvne mase na panju

Općina Ravna Gora objavljuje JAVNI POZIV za prodaju drvne mase na panju.

 

Predmet Javnog poziv je prodaja okvirne količine stabala na panju prema Rješenju o izvršenoj nužnoj doznaci stabala KLASA: UP/I-321-03/17-02/1200, URBROJ: 367-07-01-17-3 od 6.12.2017. godine i to:

– bukva sanitar 151,59 m3

– smreka sanitar   51,10 m3

na katastarskoj čestici 259 k.o. Stara Sušica, pored Vatrogasnog doma u Staroj Sušici.

 

Na javni poziv mogu se javiti obrti i tvrtke registrirane za šumarstvo, sječu i usluge povezane sa njima sa sjedištem u Općini Ravna Gora.

 

Krajnji rok za dostavu ponude je 29. siječnja 2018. godine do 12,00 sati bez obzira na način dostave u pisarnicu Općine Ravna Gora, I.G.Kovačića 177, 51314 RAVNA GORA, soba br. 8.

 

Više informacija dostupno je u samom tekstu Javnog poziva koji se nalazi u prilogu, kao i obrazac ponudbenog lista za kupnju drvne mase na panju.

Skip to content