JAVNI POZIV za prijam polaznika/polaznica na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ravna Gora u 2015. godini

JAVNI POZIV za prijam polaznika/polaznica na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ravna Gora u 2015. godini

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), a sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora za 2015. godinu (klasa: 132-02/15-01/1, urbroj: 2112/07-03-15-2 od 14. kolovoza 2015. godine), Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ravna Gora, objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za prijam polaznika/polaznica na stručno osposobljavanje

 za rad bez zasnivanja radnog odnosa u

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ravna Gora

u 2015. godini

U okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ primaju se polaznici za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u 2015. godini, na razdoblje od 12 mjeseci u punom radnom vremenu (osam sati dnevno), i to:

1.    Odsjek za proračun i financije – 4 polaznika

–    jedan polaznik/polaznica, magistar struke ili stručni specijalist ekonomskog smjera koji će se osposobljavati za poslove rukovoditelja – voditelja Odsjeka

–    3 polaznika/polaznice, ekonomista koji će se osposobljavati za poslove računovodstvenog referenta.

Cilj stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita, u skladu sa člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11).

Na ovaj poziv mogu se javiti osobe prethodno navedenog stupnja obrazovanja i struke, koje se do sada nisu stručno osposobljavale u smislu članka 93. ZSN-a, odnosno članka 41. Zakona o radu (“Narodne novine“ broj 149/09 i 61/11).

Prijave se podnose putem pošte ili osobno na adresu: Općina Ravna Gora, I. G. Kovačića 177, 51314 Ravna Gora, s naznakom „Stručno osposobljavanje za rad“.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave ovog Javnog poziva na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Općine Ravna Gora.

U prilogu se nalazi JAVNI POZIV za prijam polaznika/polaznica na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ravna Gora u 2015. godini

 

Skip to content