JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ravna Gora

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ravna Gora

 

Općina Ravna Gora objavila je

J A V N I   N A T J E Č A J
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ravna Gora

 

Predmet prodaje su nekretnine – građevinska i poljoprivredna zemljišta u vlasništvu Općine Ravna Gora, a brojevi katastarskih čestica istih navedeni su u Javnom natječaju koji se nalazi u prilogu.

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje prema važećim propisima Republike Hrvatske mogu biti vlasnici nekretnina na području Republike Hrvatske.

Ponude se podnose u pismenom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, u zatvorenoj omotnici, a predaju se u pisarnicu Općine Ravna Gora ili šalju poštom preporučeno na adresu Općine Ravna Gora. 
Dan predaje ponude pisarnici, odnosno predaje pošti, odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, smatra se danom primitka ponude.

Rok za podnošenje pisanih ponuda je zaključno do 27. lipnja 2022. godine.

Nepravodobne, nepotpune, nejasne kao i ponude s ponuđenom cijenom nižom od utvrđene početne cijene neće se razmatrati.
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu za pojedino zemljište pod uvjetom da ispunjava i sve druge uvjete natječaja.

Ponuditelji mogu izvršiti pregled nekretnine svakog dana tijekom trajanja natječaja uz prethodnu najavu pozivom na broj 051/829-456.

 

Više informacija dostupno je u samom tekstu Javnog natječaja, koji se nalazi u prilogu.

Skip to content