Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora, Odsjek za opće poslove, na radno mjesto referent za opće poslove

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora, Odsjek za opće poslove, na radno mjesto referent za opće poslove

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ravna Gora raspisuje

J A V N I    N A T J E Č A J

za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora, Odsjek za opće poslove, na radno mjesto referent za opće poslove, 1 izvršitelj/ica.
Javni natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 23, dana 7. ožujka 2018. godine.
 

Rok za podnošenje prijava je do 15. ožujka 2018. godine.

Više informacija dostupno je u samom tekstu Javnog natječaja, koji se nalazi u prilogu, kao i obavijesti i upute vezane za provedbu istog. 

Skip to content