JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu PRVIH izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kupjak

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu PRVIH izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kupjak

 

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) te Zaključka sa 109. Kolegija Općinskog načelnika Općine Ravna Gora o utvrđivanju Prijedloga I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kupjak za javnu raspravu (KLASA: 350-01/23-01/1, URBROJ: 2170-32-03-23-16 od 21. travnja 2023. godine), Općinski načelnik Općine Ravna Gora objavljuje 

 

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

dijela građevinskog područja naselja Kupjak

 

I.

Otvara se javna rasprava o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kupjak (u daljnjem tekstu: Plana) u trajanju od osam (8) dana.

 

II.

1. Javni uvid u Prijedlog Plana započet će dana 24. travnja 2023. godine i trajat će do 2. svibnja 2023. godine.

 

2. Elaborat Prijedloga Plana, koji sadrži tekstualni i grafički dio Plana te njegovo obrazloženje i sažetak za javnost, bit će izložen u vijećnici Općine Ravna Gora u Ravnoj Gori, Ul. I. G. Kovačića 177, I. kat i dostupan uvidu svih zainteresiranih radnim danom od 8,00 do 14,00 sati. Isti će biti objavljen i na mrežnoj stranici Općine Ravna Gora (http://www.ravnagora.hr) te u informacijskom sustavu prostornoga uređenja (ISPU) pri Ministarstvu graditeljstva, prostornoga uređenja i državne imovine.

 

3.  Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi dostavit će se javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima.

 

4.   Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da sudjeluju u javnoj raspravi te da u tijeku javnog uvida i javnog izlaganja daju primjedbe i prijedloge na Prijedlog Plana.

 

5.  Sudionici u javnoj raspravi imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog Plana te mogu postavljati pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izloženi Prijedlog Plana mogu se dati upisom u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja te u pisanom obliku i to:

–  upisom u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na mjestu izlaganja Plana,

–  neposrednom predajom u pisarnicu Općine Ravna Gora (soba br. 8) 

– poštom na adresu Općine Ravna Gora do kraja trajanja javne rasprave, zaključno s 2.5. 2023. godine.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se razmatrati niti uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

6. Javno izlaganje od strane stručnog izrađivača Prijedloga Plana održat će se 26. travnja 2023. godine (srijeda) u višenamjenskoj dvorani SPC „Goranka“ Ravna Gora u Ravnoj Gori, Ul. I. G. Kovačića 174, I. kat s početkom u 11,00 sati.

Skip to content