JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) te Zaključka sa 77. Kolegija Općinskog načelnika Općine Ravna Gora o utvrđivanju Prijedloga Četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora za javnu raspravu (klasa: 350-02/17-01/1, urbroj: 2112/07-03-18-23 od 24. listopada 2018. godine), Općinski načelnik Općine Ravna Gora objavljuje 

 

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu Četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja

Općine Ravna Gora

 

I.

Otvara se javna rasprava o Prijedlogu Četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora u trajanju od osam (8) dana.

 

II.

1. Javni uvid u Prijedlog Četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora započet će dana 6. studenog 2018. godine i trajat će do 13. studenog 2018. godine.

 

2. Elaborat Prijedloga Četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora, koji sadrži tekstualni i grafički dio Plana te njegovo obrazloženje i sažetak za javnost, bit će izložen u vijećnici Općine Ravna Gora u Ravnoj Gori, Ul. I. G. Kovačića 177, I. kat i dostupan uvidu svih zainteresiranih radnim danom od 8,00 do 14,00 sati. Isti će biti objavljen i na mrežnoj stranici Općine Ravna Gora (http://www.ravnagora.hr) te u informacijskom sustavu prostornoga uređenja (ISPU) pri Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.

 

3. Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi dostavit će se javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima.

 

4. Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da sudjeluju u javnoj raspravi te da u tijeku javnog uvida i javnog izlaganja daju primjedbe i prijedloge na Prijedlog Četvrtih izmjena i dopuna Plana.

 

5. Sudionici u javnoj raspravi imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog Prostornog plana te mogu postavljati pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izloženi Prijedlog Četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora mogu se dati upisom u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja te u pisanom obliku i to:

–  upisom u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na mjestu izlaganja Plana,

–  neposrednom predajom u pisarnicu Općine Ravna Gora (soba br. 8) 

– poštom na adresu Općine Ravna Gora do kraja trajanja javne rasprave, zaključno s datumom 13. studeni 2018. godine.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se razmatrati niti uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

6. Javno izlaganje od strane stručnog izrađivača Prijedloga Četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora održat će se 9. studenog 2018. godine (petak) u višenamjenskoj dvorani SPC „Goranka“ Ravna Gora u Ravnoj Gori, Ul. I. G. Kovačića 174, I. kat s početkom u 11,00 sati.

Skip to content