IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI o prijedlogu I. Izmjene i dopune UPU dijela građevinskog područja naselja KUPJAK

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI o prijedlogu I. Izmjene i dopune UPU dijela građevinskog područja naselja KUPJAK

Sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), u prilogu se nalazi IZVJEŠĆE o javnoj raspravi o prijedlogu I. Izmjena i dopuna UPU dijela građevinskog područja naselja KUPJAK

Skip to content