TZ Ravna Gora

PRIJAVE za UPIS djece u Dječji vrtić "Snješko" - pedagoška godina 2020./2021.Šifra artikla:

  • Cijena: HRK~0,00 EUR
 
 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Snješko“ dana 10. rujna 2020. godine donijelo je Odluku o izvanrednom upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić „Snješko“ za pedagošku 2020./2021. godinu.
Na temelju navedene Odluke Dječji vrtić „Snješko“ objavio je 
 
N A T J E Č A J  
za upis djece  u Dječji vrtić „Snješko“ za pedagošku 2020./2021. godinu
 
Prijave na predmetni Natječaj bit će moguće u razdoblju 
od 11. rujna 2020. godine (petak) do 17. rujna 2020. godine (četvrtak) 
u periodu od 13:00 h do 15:30 h, 
 
neovisno je li riječ o podnošenju zahtjeva za nastavak korištenja usluga (odnosi se na dosadašnje korisnike usluga) ili zahtjeva za upis djece (odnosi se na prijave dostavljene prvi puta).
 
Popis dokumentacije za prijavu djeteta u vrtić ili za nastavak korištenja usluga naveden je u tekstu Natječaja za upis djece u Dječji vrtić „Snješko“ za pedagošku 2020./2021. godinu, koji se nalazi u prilogu.
 
Prijave na predmetni Natječaj moguće je dostaviti na jedan od sljedećih načina:
 
osobno u prostorijama Dječjeg vrtića „Snješko“ na adresi Ivana Mažuranića 20A, Ravna Gora (u gore navedenim terminima) ili
elektroničkim putem na e-mail adresu: dv.snjesko.rg@gmail.com (zaključno do četvrtka, 17. rujna 2020. godina, do 15,30 h).
 
Napomena:
Obrazac Zahtjeva za nastavak korištenja usluga u Dječjem vrtiću „Snješko", kao i obrazac prijave za upis djeteta u  vrtić, moguće je osobno preuzeti u prostorijama Dječjeg vrtića ili preuzeti sa službene mrežne stranice Općine Ravna Gora ili službene mrežne stranice Dječjeg vrtića „Snješko“.
 
Rezultati Natječaja (Lista reda prvenstva) bit će objavljeni na oglasnoj ploči u zgradi Dječjeg vrtića te na mrežnoj stranici Općine Ravna Gora najkasnije do 18. rujna 2020. godine.
 
Dječji vrtić „Snješko“ nudit će svojim korisnicima sljedeće vrste programa:
 
a) REDOVITI CJELODNEVNI PROGRAM U JASLIČKOJ GRUPI 
(za djecu od navršene 1. godine života; u pravilu se upisuju djeca koja do 31. 8. tekuće kalendarske godine navrše 1 godinu života)
b) REDOVITI POLUDNEVNI PROGRAM U JASLIČKOJ GRUPI 
(za djecu od navršene 1. godine života, u pravilu se upisuju djeca koja do 31. 8. tekuće kalendarske godine navrše 1 godinu života)
c) REDOVITI CJELODNEVNI PROGRAM U VRTIĆKIM GRUPAMA
(za djecu od navršene 3. godine života; u pravilu se upisuju djeca koja do 31. 8. tekuće kalendarske godine navrše 3 godine života)
d) REDOVITI POLUDNEVNI PROGRAM U VRTIĆKIM GRUPAMA
(za djecu od navršene 3. godine života; u pravilu se upisuju djeca koja do 31. 8. tekuće kalendarske godine navrše 3 godine života)
 
Nominalni iznos cijene usluge Dječjeg vrtića „Snješko“ kojeg će plaćati roditelji za pedagošku 2020./2021. godinu iznosit će:
- za 10-satni redoviti program: 780,00 kuna mjesečno
- za 6-satni program: 650,00 kuna mjesečno,
neovisno je li riječ o jasličkoj ili vrtićkoj grupi.
Razlika do iznosa mjesečne ekonomska cijene smještaja djeteta u vrtić  (koja iznosi 2.800,00 kuna po djetetu, a obuhvaća rashode definirane Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe i stvarne rashode provedbe svakog pojedinog programa) financirat će se sredstvima Proračuna Općine Ravna Gora. 
 
Više informacija o upisu djece u Dječji vrtić „Snješko“ te cijeni smještaja u isti dostupno je u dokumentaciji koja se nalazi u prilogu:
 
1. Odluka o izvanrednom upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić „Snješko“ za pedagošku 2020./2021. godinu
2. Natječaj za upis djece  u Dječji vrtić „Snješko“ za pedagošku 2020./2021. godinu
3. Obrazac Zahtjeva za nastavak korištenja usluga u Dječjem vrtiću „Snješko"
4. Obrazac prijave za upis djeteta u  Dječji vrtić „Snješko“
5. Odluka o ekonomskoj cijeni Dječjeg vrtića „Snješko“
 

Pošaljite upit

TZ Ravna Gora

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.