TZ Ravna Gora

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna GoraŠifra artikla:

  • Cijena: HRK~0,00 EUR
Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) te Zaključka sa 77. Kolegija Općinskog načelnika Općine Ravna Gora o utvrđivanju Prijedloga Četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora za javnu raspravu (klasa: 350-02/17-01/1, urbroj: 2112/07-03-18-23 od 24. listopada 2018. godine), Općinski načelnik Općine Ravna Gora objavljuje 
 
JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Ravna Gora
 
I.
Otvara se javna rasprava o Prijedlogu Četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora u trajanju od osam (8) dana.
 
II.
1. Javni uvid u Prijedlog Četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora započet će dana 6. studenog 2018. godine i trajat će do 13. studenog 2018. godine.
 
2. Elaborat Prijedloga Četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora, koji sadrži tekstualni i grafički dio Plana te njegovo obrazloženje i sažetak za javnost, bit će izložen u vijećnici Općine Ravna Gora u Ravnoj Gori, Ul. I. G. Kovačića 177, I. kat i dostupan uvidu svih zainteresiranih radnim danom od 8,00 do 14,00 sati. Isti će biti objavljen i na mrežnoj stranici Općine Ravna Gora (http://www.ravnagora.hr) te u informacijskom sustavu prostornoga uređenja (ISPU) pri Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.
 
3. Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi dostavit će se javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima.
 
4. Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da sudjeluju u javnoj raspravi te da u tijeku javnog uvida i javnog izlaganja daju primjedbe i prijedloge na Prijedlog Četvrtih izmjena i dopuna Plana.
 
5. Sudionici u javnoj raspravi imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog Prostornog plana te mogu postavljati pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje.
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izloženi Prijedlog Četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora mogu se dati upisom u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja te u pisanom obliku i to:
-  upisom u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na mjestu izlaganja Plana,
-  neposrednom predajom u pisarnicu Općine Ravna Gora (soba br. 8) 
- poštom na adresu Općine Ravna Gora do kraja trajanja javne rasprave, zaključno s datumom 13. studeni 2018. godine.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se razmatrati niti uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
 
6. Javno izlaganje od strane stručnog izrađivača Prijedloga Četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora održat će se 9. studenog 2018. godine (petak) u višenamjenskoj dvorani SPC „Goranka“ Ravna Gora u Ravnoj Gori, Ul. I. G. Kovačića 174, I. kat s početkom u 11,00 sati.

Pošaljite upit

TZ Ravna Gora

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.